Dotacje

W związku z realizacją projektu pt.

„Utworzenie 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Fiku Miku w Krakowie”

Nr: RPMP.08.05.00-12-0036/21

Współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z dniem 1.03.2022 – ERKO KINGA KUCIEL rozpoczyna procedurę rekrutacyjną.

Wsparcie w ramach projektu ma na celu stworzyć warunki do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub opieką nad dzieckiem do lat 3. Wsparciem zostanie objętych min. 25 rodziców (24 Kobiety i 1 Mężczyzna) z terenu gminy miejskiej Kraków. Projekt przeznaczony dla osób dorosłych, które są poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Projekt umożliwi im powrót na rynek pracy poprzez stworzenie miejsc w żłobku Fiku Miku oraz zapewnienie opieki ich dzieciom w okresie 01.03.2022-30.06.2023 r. ERKO KINGA KUCIEL stworzy szczególne warunki dla najmłodszych dzieci, aby dzieci znajdowały się w stabilnym, bezpiecznym i przewidywalnym środowisku. Pozwoli to ich rodzicom oraz opiekunom na zaplanowanie powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. W ten sposób rodzice będą mieć pewność, że pozostawiają swoje dziecko w placówce, do której mają zaufanie i która gwarantuje dobrą opiekę.

Grupą docelową (GD) są osoby spełniające warunki uczestnictwa w projekcie. Projekt jest skierowany do GD z obszaru województwa Małopolskiego (osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze gminy miejskiej Kraków). Grupę docelową stanowi 25 osób (24 Kobiety i 1 Mężczyzna), które kwalifikują są do jednej z poniższych grup:

Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka (5K -pozostające bez pracy, przebywające na urlopie wychowawczym)

Osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia i godzenie życia zawodowego z prywatnym (19K 1M – osoby pracujące, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim)

Wsparcie wynikające z celu głównego projektu adresowane jest do rodziców/opiekunów, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy. Są to osoby w różnym wieku i wykształceniu. Dodatkową barierą jest brak infrastruktury związanej z zapewnieniem opieki instytucjonalnej ich dzieciom w pierwszych latach życia (przed okresem przedszkolnym), dlatego nie mogą płynnie powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka lub nie mają możliwości wejścia na rynek pracy, przez co są bierne zawodowo.

Wszystkie informacje zawarte zostały w Regulaminie Rekrutacji (do pobrania link)

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

Formularza zgłoszeniowego (do pobrania link)

Przedstawienie dokumentów potwierdzających aktualny status na rynku pracy

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:

Umowa uczestnictwa (do pobrania link)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (do pobrania link)

Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności (do pobrania link)

Dokumentacja jest dostępna również w Biurze Projektu Kraków ul. Gwieździsta 7

Wartość dofinansowania projektu: 819 989.56 PLN

Wartość projektu ogółem: 964 693.60 PLN

Skip to content